Razpisi in povpraševanja

 • Dostop do razpisnih spletnih strani s področja obrambe po različnih evropskih državah; tukaj
 • Aktualni razpisi in objave MORS, MNZ, MGRT, Javne objave RS
 • Ključni portali za javna naročila na področju obrambe v tujini
 • TED tenders obvestila o javnih naročilih EU in širše s področja obrambe

Razpisi in pobude EU

Evropska obrambna agencija (EDA) je medvladna agencija Sveta Evropske unije. Deluje kot katalizator, spodbuja sodelovanje, uvaja nove pobude in rešitve za izboljšanje obrambnih zmogljivosti.

 • EU obrambne pobude
 • Javna naročila EDA: Gospodarski subjekti, ki želijo sodelovati v postopkih javnega naročanja, ki jih za dobavo blaga in/ali storitev razpisuje Evropska obrambna agencija, lahko tukaj najdete potrebne informacije.
 • Evropski obrambni sklad (EDF) (so)financira raziskave in razvoj med celotnim razvojnim ciklom in tako vzpodbuja sodelovanje in širjenje mreže obrambne industrije, kar pomembno vpliva na njeno avtonomnost in prilagodljivost dobavne verige. Prav tako vzpodbuja raziskave in razvoj, ki vodijo v skupno nabavo s strani sodelujočih držav. Večletno perspektivo in okvirno smer želenega razvoja projektov v EDF si lahko ogledate v okvirni večletni perspektivi 2021-2027.
  EDF zagotavlja 1 milijardo evrov za krepitev obrambnih zmogljivosti EU in novih orodij za obrambne inovacije in je za leto  2022  organiziran okoli 8 razpisov, ki obravnavajo 16 kategorij, sestavljenih iz 33 tem. Razpisi bodo pokrivali ustrezne obrambne tehnologije in zmogljivosti v skladu s prednostnimi nalogami zmogljivosti EU, o katerih so se skupno dogovorile države članice in so podrobneje razčlenjene v Strateškem kompasu.

  EDF 2022 uvaja vrsto novih orodij za spodbujanje obrambnih inovacij, pod enotnim novim okriljem, t.i. Shema obrambnih inovacij EU (EUDIS), ki deluje v tesnem sodelovanju z EDA središčem za inovacije kot je že bilo napovedano v obrambnem svežnju Komisije.

Nacionalna kontaktna točka za Evropski obrambni sklad: MORS, Marin Štefanec

Javni razpisi EDF

EDA ponuja edinstveno spletno orodje "IdentiFunding", ki vsem zainteresiranim organizacijam, podjetjem na področju obrambe omogoča hitro prepoznavanje obstoječih možnosti financiranja na evropski ravni, ki so potencialno na voljo za njihove projekte, povezane z obrambo.

 • B2B platforma je orodje za lažje vzpostavljanje čezmejnih partnerstev in ponuja kontakte zainteresiranih za vključevanje v pobude, projekte evropske obrambne industrije.

Notranji trg, industrija, podjetništvo in MSP (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - DG GROW)

 Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije in MSP – EISMEA (European Innovation Council and SMEs Executive Agency)

 Razpisi Horizon Europe

Vesoljska politika EU (EU Space Policy): Space programme in Space Research and Innovation

 Mobilnost in promet (EU Mobility and Transport), Air programmes

Javni razpisi s področja mobilnosti in transporta ter razpisi za zbiranje predlogov

Brezpilotni zrakoplovi (unmanned aircrafts)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (European Union Aviation Safety Agency EASA)

Razpisi NATO

Podatke o razpisih zveze NATO objavlja na internetnih straneh Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in agencije zveze NATO. Postopke in pogoje za izdajo potrdila določa Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato (http://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/ministrstvo/uredba_nato_razpisi.pdf).

Postopek prijave za sodelovanje na razpisu:

 1. Podjetje zaprosi Medresorsko komisijo za Natove razpise (v nadaljevanju: MKNR) za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za sodelovanje na razpisu (izpolni obrazec za potrditev primernosti za sodelovanje na razpisu, ga posreduje v elektronski obliki na naslov mknr.rs(at)mors.si in podpisan original na MKNR). MKNR mora vlogo prejeti najmanj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo na razpis.
 2. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta direktno izvajalcu razpisa in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za potrditev.
 3. Izvajalec razpisa posreduje razpisno dokumentacijo direktno gospodarskemu subjektu.
 4. Gospodarski subjekt odda ponudbo, če se za to odloči direktno izvajalcu razpisa.
 5. Gospodarski subjekt o točki 3, 4 in uspehu na razpisu obvesti MKNR.

Vpis v register

Postopek vpisa slovenskega gospodarskega subjekta v register dobaviteljev posamezne Natove agencije:

 1. Gospodarski subjekti se prijavijo za vpis v register dobaviteljev Natovih agencij skladno z navodili na internetnih straneh posamezne agencije.
 2. Natova agencija direktno zaprosi MKNR za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za vpis v register.
 3. MKNR obvesti gospodarski subjekt da mora izpolniti obrazec za potrditev primernosti za vpis v register dobaviteljev in posredovati ustrezne priloge. Izpolnjen obrazec in priloge posreduje vlagatelj v elektronski obliki in podpisan original na MKNR).
 4. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta direktno agenciji, ki je zaprosila za potrditev  in o tem obvesti gospodarski subjekt.
 5. Gospodarski subjekt vsako leto do konca meseca februarja obvesti MKNR o številu oddanih ponudb in uspehu izbora na podlagi vpisa v ta register dobaviteljev.